Obaveštenje – Prvi međunarodni kongres Udruženja stomatologa Srbije

 

Postovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je zbog godišnjih odmora, predsednik Naučnog odbora i mešunarodnog kongresa Udruženja stomatologa Srbije, koji će se odršati od 20. do 23. oktobra 2010. godine u Sava Centru, u Beogradu, produžio rok za prijem stručnih radova do 15. septembra 2010. godine.

U  nadi da ćete uzeti aktivno učešće u radu Kongresa u okviru poster i kratkih oralnih prezentacija,

 

S poštovanjem,

Predsednik Naučnog odbora,

Prof. dr Aleksa Marković

 

 

Sreda, 20. oktobar 2010. godine                                                                                            Svečano otvaranjeSala 1/0

18:00

Pozdravna reč Predsednika Organizacionog odbora

18:10

Pozdravna reč Predsednika Kongresa

18:20

Pozdravna reč Dekana stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

18:30

Pozdravna reč Gradonačelnika Beograda

18:40

Umetnički program

19:30

Svečani koktel dobrodošlice, Restoran Sava, Sava Centar

Četvrtak, 21. oktobar 2010. godine                                                                                            Nacionalni dan

Vreme

Sala 1/A

Sala 1/0

Sala 1/B

9:00-9 :15

Pozdravni govor Predsednika Naučnog odbora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:15-12:00

Usmene i poster prezentacije u okviru Nacionalnog dana

12:00-14:00

Pauza

14:00-16:20

Okrugli sto “Savremene tehnologije u stomatologiji – ”STOMATOLOGIJA SE MENJA! ”

16:00-19:00

M.Beloica Rastvori za ispiranje usta- mali korak za blistav osmeh I svež dah

A.Pucar, Zubne paste u borbi protiv gingivitisa I parodontopatija

 

Z.Mandinić, Dentinska preosetljivost – stvarnost ili mit

 

 

 

 

 

 

Moderatori:Prof. Zoran R. VuličevićProf.dr Aleksandar Todorović

Prof.dr Aleksa Marković

 

16:00-16:30  Z.Rakočević Mogućnosti i značaj radioloških metoda u savremenoj stomatologiji

 

16:30-16:45  A.Todorović – Digitalni otisak ulaznica u virtualni svet stomatologije

 

16:45-17:00– D.Lisjak Računarima vođena izrada zubnih nadoknada

 

 

 

17:00-17:15 V.Dunjić – Jednoseansna izrada zubnih nadoknada

 

17:00-17:30 V.Lazić– Pitanje okluzije i artikulacije danas

 

17:30-17:45 B.Trifković– Mašinski obradivi gradivni materijali

 

17:45- 18:00 Z.R.Vuličević, I. Radović– Kompozitni cementi

 

18:00-18:15 M.Medić– Klinička iskustva sa nepotpuno kristalizovanom keramikom

 

18:15-18:30- A.Marković,A.Todorović, M.Šćepanović – Implantologija danas

 

18:30-18:45 B.Janjić, D.Calasan – Nove oralno hirurške tehnologije

 

18:45-19:00 Igor Drstvenšek Additive Manufacturing in Medicine Application and Qualification

 

 

S.Anđelković – Restauracija zuba kojima je potrebno lečenje kanala korena

M.Beloica, Svetlosno polimerizujući kompozit bez nagrizanja i adheziva

Vertise Flow

 

S.Živković, Mašinski rotirajući NiTi instrumenti

 

A. Urrutia, Bio-security: Infection control measures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petak, 22. oktobar 2010. godine

Vreme

Sala 1/A

Sala 1/0

Sala 1/B

9:00-14:10

Plenarna predavanja: Eminentni predavači iz Srbije i okruženja iz svih oblasti stomatologije9 :00- 9 :20 B.Dimitrijević Preprotetska priprema parodoncijuma

 

9 :20- 9 :40 S.Čolić, Različiti pristupi u terapiji viličnih cista

 

9 :40- 10 :00 Ž.Nikolič, Hirurška korekcija urođenih i stečenih deformiteta lica i vilica

 

10 :00- 10 :20 Lj. Janković, Kako razlikovati i lečiti rekurentne oralne ulceracije

10 :20- 10 :40 E.Kršljak, Principi i primena laser dopler metode u stomatologiji

 

10 :40- 11 :00 S.Živković, Mašinska instrumentacija kanala- utiče li set NiTi instrumenata na kvalitet endodontske intervencije?

11 :00- 11 :30  diskusija

 

11 :30- 12:00  PAUZA

 

12 :00- 12 :20 I.Šćepan Značaj procene facijalne estetike pri planiranju ortodontske terapije

 

12 :20- 12 :40 N.Mitić, Molekularni mehanizmi indukcije reaktivne i reparativne dentinogeneze

12 :40- 13 :00 A.Todorović ,Primena dijagnostičkih voštanih modela u planiranju i izradi fiksnih zubnih nadoknada

 

13 :00- 13 :20 V.Petrović, Ergonomija u stomatologiji

 

13:20- 13 :40 D.Marković N.Sad

Učestalost kraniomandibularnih disfunkcija u različitim životnim dobima

 

13 :40- 14 :10 Diskusija

 

14:10-16:00

Pauza

16:00-19:00

Tematska oblast :Dečja i preventivna Ortopedija vilica Tematska oblast :Oralna hirurgijaMaksilofacijalna hirurgija

Parodontologija

Oralna implantologija

Tematska oblast :Bolesti zubaProtetika

Oralna medicina

Lj.Stojanović Ortodoncija danas

Ž.Milosavljević, P.Nikolić

Ortodontska preprotetska priprema u slučajevima hipodoncije i traume zuba

 

M.Apostolovi?, Kontrola bola i straha u pedantologiji

 

D.Blagojević, Protokoli primene radiografije u dečjoj stomatologiji

 

 

M.Ivanovic, Prevencija I terapija virusnih infekcija usne duplje kod dece

 

D.Marković Terapija krunično- korenskih fraktura

 

M.Carević, Promocija zdravlja – savremeni pristup u prevenciji oralnih oboljenja

 

 

Z.Pešić Flegmone i infekcije dubokih prostora glave i vrata – značaj pravovremene terapijeM.Đurić Terapijske mogućnosti u rešavanju najčešćih mukogingivalnih anomalija

 

Z.Aleksić Savremeni koncepti u parodontologiji i implantologiji

 

 

S.Janković Mukogingivalna i periimplantana rekonstruktivna plastična hirurgija

 

 

B.Brković

Molekularni mehanizmi i njihov klinički značaj u regeneraciji koštanog tkiva

 

 

M.Jurišić, Mogućnosti simulantnih I faznih korektivnih zahvata u implantologiji

 

S.Matić, Povezivanje implanta: Da ili Ne?

 

Lj. Stojčev Oralno hirurški zahvati u pripremi usne duplje za protetsku rehabilitaciju

 

L.Blažić – Savremeni concept rekonstrukcije kvaliteta II klase kompozitnim ispunima

B.Trifković Mašinski obradivi gradivni materijali

 

Lj.Tihaček, Oralni aparati u funkciji terapije sindroma opstruktivne apneje

 

I.Stančić, Standardizacija postupaka u terapiji krezubosti teleskop protezama

 

 

 

 

M.H.Mihajlović, Epitelne promene kod retikularnog I erozivnog Lichen Planus-a (OLP)

 

M.Vujašković, Nedoumice I kontraverze u endodonciji

 

 

B.Karadžić – Medikamentozna obrada inficiranog kanala korena tokom endodontske terapije

 

A.Pucar Parodontopatija kao factor rizika za nastanak arterioskleroze

I.Stojšin, Dentalne erozije – Etiologija,klinička slika i prevencija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

Svečana večera, Restoran Sava, Sava Centar
Subota, 23. oktobar 2010. godine

Vreme

Sala 1/A

Sala 1/0

Sala 1/B

9:00-14:00

Predavanja gostujućih predavača9:00 – 9 :45 A. Kirsh Optimized Hard and Soft Tissue Management for Periimplantitis Prophylaxis

 

9:45–10 :30 A.Palti Minimal invasive implantology in the daily practise – today and tomorrow

 

 

10 :30-11 :15  M.Ovsenik Early treatment of Class III malocclusion – is it worth the burden?

11 :15-11 :45 Pauza

 

11 :45-12 :30 A.Santini Light curing units and the curing of light-activated resin-based composite materials

 

12 :30-13 :00 B.Wenneberg, Treatment for Temporomandibular Disorders- a general and critical overview

13 :00 – 13 :30 J.ToumbaTheManagement of Dental Trauma for Immature Permanent Incisors in Children.

 

13 :30 – 14 H.Jurić, Kada manje postaje više ?

 

14 :00-14 :30 S. Kobašlija, Zaštita pulpo-dentinskog kompleksa frakturiranih mladih trajnih zuba i problemi u restauraciji istih

 

14 :30- 14 :50 Tjaša Zupančić Hartner,Aleksandra Čairović, Ivan Anžel,Dragoslav Stamenković,Utjecaj višestrukog pretapanja Au-Pt legura na njena mehanička i biološka svojstva

14:30-15:30

Pauza

15:00-16:00

Sastanak predsednika komora iz Srbije i regiona

15:00-17:00

D.Marković – Restauracije zuba potporne zone-između funkcije i  estetike 14:00 – 16:00 3/0 Work shop

 

 

 

16:00-16:17 D.Beloica,Adekvatni uređaj i za  polimerizaciju –preduslov za kvalitetan I dugotrajan kompozitni ispun

 

Bazična istraživanja Bolesti zuba i endodoncija Dečja stomatologija Dental Products Implantologija Istorija stomatologije Klinički slučajevi Kompjuterizovana stomatologija Kontrola infekcije Lekovi u stomatologiji Medicinski kompromitovani pacijenti Oralna higijena Oralna i maksilofacijalna hirurgija Ortopedija vilica Osobe sa posebnim potrebama Paradontologija i oralna medicina Povrede zuba Preventivna stomatologija Stomatološka protetika Stomatološki materijali
COSMEDENT RENAMEL NANO PLUS

Povodom 35 godina od pocetka kompozitnih materijala, firma Cosmedent je proizvela...

THERMOFOTONSKI LOCK-IN IMAGING (TPLI)

Profesor masinstva i industrijskog inzenjeringa na Univerzitetu u Torontu, rekao je:”Ovaj...

ORTODONTSKI 3M INCOGNITO APPLIANCE SYSTEM

Dvodnevni 3M-ov kurs je namenjen ortodontima koji zele da nauce kako...