I Kongres preventivne stomatologije

16-17. decembar 2016. godine, Centar SAVA, Beograd

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Udruženje dečijih i preventivnihstomatologa Srbije

 

Sekcija za dečju i preventivnu stomatologijuSLD

 

       

 

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem B-972/16-II

Akreditovano za stomatologe, lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i stomatološke sestre sa:

11 bodova za usmene prezentacije,

9 bodova za poster prezentacije, i

8 bodova za pasivno učešće

 petak, 16.12.2016.

08.00  – 10.00

REGISTRACIJA UCESNIKA

10.00 10.30

 prof. dr Momir Carević: Savremena opredeljenja za unapređenje oralnog zdravlja

10.30 – 11.00

 prof.dr Alenka Pavlič: Prevencija oralnih oboljenja u dece i adolescenata  

11.00 11.30

 doc. dr  Danko Bakarčić: Preventivni program „Unapređenje oralnog zdravlja djece od  0–12 u Primorsko goranskoj županiji”- iskustva iz Hrvatske   

11.30 – 12.00

 doc.dr Zoran Mandinić: Savremeni principi zbrinjavanja karijesa   

12.00 13.00

 PAUZA

13.00 – 13.30

 prof. dr Dejan Marković: Savremene metode komunikacije u promociji oralnog zdravlja

13.30 – 14.00

 doc.dr Nina Marković: Biomedicinski pristup i paradigmatskipreokret u dijagnostici i  tretmanu dentooralnih bolesti         

14.0014.20

 doc.dr Bojana Davidović: Promocija i prevencija oralnog zdravlja djece sa astmom        

14.2014.40

 Zorica Šćekić, vztprotetičar: Izazovi u stomatološkoj praksipotrebe  i  podrška  prilikom rada kod dece sa smetnjama urazvoju

14.4015.30

 Oralne prezentacije stručnih i naučnih radova

 

subota, 17.12.2016.

08.00  – 10.00

 REGISTRACIJA UCESNIKA

10.00 10.30

 prof. dr Mirjana Ivanović: Klinički vodič za tretman početne karijesne lezije u dece i mladih

10.30 – 11.00

 doc.dr Tamara Perić:  Efikasnost kalcijumfosfata uremineralizaciji gleđi

11.00 – 11.30

 prof. dr Ivan Tušek: Savremeni tretman početnih karijesnih lezija zuba               

11.30 – 12.00

 prof.dr Andrijana Cvetković: Dijagnostika rizika za pojavukarijesa i indikatori rizika                      

12.00 – 13.00

 PAUZA

13.00 – 13.30

 prof.dr Jovan Vojinović: Mesto prevencije u savremenoj privatnoj stomatološkoj praksi

13.3014.00

 doc.dr Ivana Radović: Nega zuba u trudnoći  

14.00 – 14.30   

 dr sci.dr Ana Vuković: Dojenje da ili ne – iz perspektive dečjeg stomatologa  

14.30 – 15.00

 Snežana Srdić, vss: Prevencija infekcija u stomatološkoj ambulanti       

15.00 – 16.00

 Poster  prezentacije stručnih i naučnih radova

16.00 – 17.00

 Podela potvrda ucesnicima i zatvaranje Kongresa

 

Pozivamo Vas da učestvujete u radu I Kongresa preventivne stomatologije i da prezentovanjem svojih iskustava i znanja, unapredite znanje kolega i struke uopšte. Iskustva u radu, uspesi ili uočene greške u terapiji biće dragoceni izvor novih saznanja koje ćete moći da podelite i prodiskutujete sa Vašim kolegama.

Za učesnike Kongresa predviđena je kotizacija u iznosu od 2.500,00 dinara (sa PDV). Uplata se vrši na žiro računStomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

broj 840-1122666-67, sa pozivom na broj 1617 i sa naznakom „I Kongres“.

Molimo Vas da za učešće na ovom skupu, blagovremeno prijavite ime, prezime i broj licence, na broj telefona 2682-984.Potvrdu o učešću dobijaju svi učesnici sa plaćenom kotizacijom, koji su se registrovali.

I Kongres preventivne stomatologijehttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2016/12/Novi_Beograd_1978_-_Sava_Centar.jpghttp://www.dentopedia.info/wp-content/uploads/2016/12/Novi_Beograd_1978_-_Sava_Centar-150x150.jpg admin Kontinuirana edukacija
I Kongres preventivne stomatologije 16-17. decembar 2016. godine, Centar SAVA, Beograd Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu   Udruženje dečijih i preventivnihstomatologa Srbije   Sekcija za dečju i preventivnu stomatologijuSLD             Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem B-972/16-II Akreditovano za stomatologe, lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i stomatološke sestre sa: 11 bodova za usmene...
<p class="x_m_9071517790838241566m_-8172098576005230715gmail-FR2" style="text-align: center;"><strong><span lang="SL" style="font-size: 18pt;">I Kongres preventivne stomatologije</span></strong></p> <p class="x_MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 18pt;"><span lang="SV">16-17. decembar 20</span><span lang="SR-CYR">1</span>6<span lang="SV">.</span> <span lang="SV">godine, </span><span lang="SR">Centar SAVA, Beograd</span></span></p> <table class="x_m_9071517790838241566m_-8172098576005230715gmail-MsoNormalTable" border="1" width="945" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="936"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR-CYR">Klinika za de</span>č<span lang="SR">j</span><span lang="SR-CYR">u i preventivnu stomatologiju</span></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="PL">Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu</span></p> </td> <td width="9"> <p class="x_MsoNormal"> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="435"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR-CYR">Udru</span>ž<span lang="SR-CYR">enje</span><span lang="PL"> dečij</span><span lang="SR-CYR">ih</span><span lang="PL"> i preventivn</span><span lang="SR-CYR">ih</span><span lang="PL">stomatolog</span><span lang="SR-CYR">a Srbije</span></p> </td> <td valign="top" width="24"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR"> </span></p> </td> <td valign="top" width="478"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="PL">Sekcija za dečju i preventivnu stomatologiju</span><span lang="SR-CYR">SLD</span></p> </td> <td width="9"> <p class="x_MsoNormal"> </p> </td> </tr> <tr> <td width="435"> </td> <td width="24"> </td> <td width="478"> </td> <td width="9"> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="x_MsoNormal" align="center"><i><span lang="SR"> </span></i></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><b><span lang="SR">Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem B-972/16-II</span></b></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><i><span lang="SR">Akreditovano za stomatologe, lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i stomatološke sestre sa:</span></i></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><i><span lang="SR">11 bodova za usmene prezentacije,</span></i></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><i><span lang="SR">9 bodova za poster prezentacije, i</span></i></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><i><span lang="SR">8 bodova za pasivno učešće</span></i></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><b><span lang="SR"> </span></b><b><span lang="SR">petak,</span></b><span lang="SR"> 16.12.2016.</span></p> <table class="x_m_9071517790838241566m_-8172098576005230715gmail-MsoNormalTable" border="1" width="792" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">08.00  – 10.00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b>REGISTRACIJA UCESNIKA</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">10</span><span lang="SR-CYR">.00</span><span lang="SR"> –</span> <span lang="SR">10</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> prof. dr Momir Carević</span></i></b><b><span lang="SR">:</span></b><span lang="SR"> Savremena opredeljenja za unapređenje oralnog zdravlja<b></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">10.30 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">1</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> prof.dr Alenka Pavlič</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b><b> </b><span lang="SR">Prevencija oralnih oboljenja u dece i adolescenata</span><span lang="SR"> <b> </b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR-CYR">1</span><span lang="SR">1</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span> <span lang="SR-CYR">– </span>11<span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> doc. dr  Danko Bakarčić</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b><b> </b><span lang="SR">Preventivni program „Unapređenje oralnog zdravlja djece od  0–12 u Primorsko goranskoj županiji”- iskustva iz Hrvatske   <b></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center">11<span lang="SR">.3</span><span lang="SR-CYR">0 – </span>12<span lang="SR">.0</span><span lang="SR-CYR">0</span></p> </td> <td width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> doc.dr Zoran Mandinić</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b><b> </b><span lang="SR">Savremeni principi zbrinjavanja karijesa<b> </b></span><span lang="SR">  </span><b></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">12</span><span lang="SR-CYR">.00</span><span lang="SR"> –</span> <span lang="SR">13</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <h2><span lang="SR" style="font-size: 14pt;"> PAUZA</span></h2> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">13.00 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">3</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> prof. dr Dejan Marković:</span></i></b><b> </b><span lang="SR">Savremene metode komunikacije u promociji oralnog zdravlja</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">13.30 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">4</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> doc.dr Nina Marković</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b><b> </b>Biomedicinski pristup i paradigmatskipreokret u dijagnostici i  tretmanu dento<span lang="SR-CYR">-</span>oralnih bolesti <b><span lang="SR">        </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center">14<span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span><span lang="SR-CYR"> – </span>14<span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">20</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> doc.dr Bojana Davidović:</span></i></b><span lang="SR"> </span>Promocija i prevencija oralnog zdravlja djece sa astmom <span lang="SR">       </span></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center">14<span lang="SR-CYR">.</span>2<span lang="SR">0</span><span lang="SR-CYR"> – </span>14<span lang="SR-CYR">.</span>4<span lang="SR">0</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i> Zorica Šćekić, </i></b><b><i>vzt</i></b><b><i>-</i></b><b><i>proteti</i></b><b><i>č</i></b><b><i>ar</i></b><b><i>:</i></b> <span lang="PL">Izazovi</span> <span lang="PL">u</span> <span lang="PL">stomatolo</span>š<span lang="PL">koj</span> <span lang="PL">praksi</span> -<span lang="PL">potrebe</span>  <span lang="PL">i</span>  <span lang="PL">podr</span>š<span lang="PL">ka</span>  <span lang="PL">prilikom</span> <span lang="PL">rada</span> <span lang="PL">kod</span> <span lang="PL">dece</span> <span lang="PL">sa</span> <span lang="PL">smetnjama</span> <span lang="PL">u</span><span lang="PL">razvoju</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p class="x_MsoNormal" align="center">14<span lang="SR-CYR">.</span>4<span lang="SR">0</span><span lang="SR-CYR"> – </span>15<span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><span lang="SR"> Oralne prezentacije stručnih i naučnih radova</span></b></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="x_MsoNormal"><b><span lang="SR"> </span></b></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><b><span lang="SR">subota,</span></b><span lang="SR"> 17.12.2016.</span></p> <table class="x_m_9071517790838241566m_-8172098576005230715gmail-MsoNormalTable" border="1" width="828" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">08.00  – 10.00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b> REGISTRACIJA UCESNIKA</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">10</span><span lang="SR-CYR">.00</span><span lang="SR"> –</span> <span lang="SR">10</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30</span></p> </td> <td valign="top" width="666"><span style="font-size: 12pt;"><strong><i><span lang="SR"> prof. dr Mirjana Ivanović</span></i><i><span lang="SR">:</span></i> </strong><span lang="SR">Klinički vodič za tretman početne karijesne lezije u dece i mladih</span></span></td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">10.30 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">1</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i> doc</i></b><b><i><span lang="SR-CYR">.</span></i></b><b><i>dr</i></b><b><i> </i></b><b><i>Tamara</i></b><b><i> </i></b><b><i>Peri</i></b><b><i><span lang="SR-CYR">ć</span></i></b><b><i>:</i></b><span lang="SR"> </span><b> </b><span lang="PL">Efikasnost</span> <span lang="PL">kalcijum</span><span lang="SR-CYR">-</span><span lang="PL">fosfata</span> <span lang="PL">u</span><span lang="PL">remineralizaciji</span> <span lang="PL">gle</span><span lang="SR-CYR">đ</span><span lang="PL">i</span><b></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">11.00 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">1</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> prof. dr Ivan Tušek</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b><span lang="SR"> Savremeni tretman početnih karijesnih lezija zuba<b>               </b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">11.30 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">2</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> prof.dr Andrijana Cvetković</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b> Dijagnostika rizika za pojavukarijesa i indikatori rizika <span lang="SR">                    <b> </b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">12.00 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">3</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><span lang="SR"> PAUZA</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal" align="center"><span lang="SR">13.00 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">3</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> p</span></i></b><b><i><span lang="SR-CYR">rof.dr </span></i></b><b><i><span lang="SR">Jovan Vojinović</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b><span lang="SR"> Mesto prevencije u savremenoj privatnoj stomatološkoj praksi</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal" align="center">13<span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30</span><span lang="SR-CYR"> – </span>14<span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> doc.dr Ivana Radović</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b><b> </b><span lang="PL">Nega zuba u trudnoći</span><span lang="PL">  </span><b></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal"><span lang="SR">14.00 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">4</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">30   </span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> dr sci.dr Ana Vuković</span></i></b><b><i><span lang="SR">:</span></i></b><span lang="SR"> Dojenje da ili ne – iz perspektive dečjeg stomatologa<b> </b> <b></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal"><span lang="SR">14.30 –</span><span lang="SR-CYR"> 1</span><span lang="SR">5</span><span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><i><span lang="SR"> Snežana Srdić, vss</span></i></b><b><span lang="SR">:</span></b><span lang="SR"> Prevencija infekcija u stomatološkoj ambulanti <b>      </b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal">15.00 - 16.00</p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><span lang="SR"> Poster  prezentacije stručnih i naučnih radova</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="162"> <p class="x_MsoNormal"><span lang="SR">16.00 –</span> 17<span lang="SR-CYR">.</span><span lang="SR">00</span></p> </td> <td valign="top" width="666"> <p class="x_MsoNormal"><b><span lang="SR"> Podela potvrda ucesnicima i zatvaranje Kongresa</span></b></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="x_MsoNormal"><b> </b></p> <p class="x_MsoNormal"><span lang="SR">Pozivamo Vas da učestvujete u radu <b>I Kongresa preventivne stomatologije</b> i da prezentovanjem svojih iskustava i znanja, unapredite znanje kolega i struke uopšte. Iskustva u radu, uspesi ili uočene greške u terapiji biće dragoceni izvor novih saznanja koje ćete moći da podelite i prodiskutujete sa Vašim kolegama.</span></p> <p class="x_MsoNormal"><span lang="SR-CYR">Za u</span>č<span lang="SR-CYR">esnike </span><span lang="SR">Kongresa</span><span lang="SR-CYR"> predvi</span>đ<span lang="SR-CYR">ena je </span><b><span lang="SR-CYR">kotizacija</span></b><b> </b><span lang="SR">u </span><span lang="SR-CYR">iznos</span><span lang="SR">u od</span><b> </b><b><span lang="SR">2</span></b><b><span lang="SR-CYR">.</span></b><b><span lang="SR">5</span></b><b><span lang="SR-CYR">00,00 dinara</span></b><span lang="SR-CYR"> (sa PDV). Uplata se vr</span>š<span lang="SR-CYR">i na </span>ž<span lang="SR-CYR">iro ra</span>č<span lang="SR-CYR">un</span><span lang="SR">Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu</span><span lang="SR-CYR">,</span></p> <p class="x_MsoNormal" align="center"><u><span lang="SR-CYR">broj </span></u><u>840-1122666-67</u><u><span lang="SR-CYR">, sa pozivom na broj </span></u><u><span lang="SR">1617</span></u><u><span lang="SR-CYR"> i sa naznakom „</span></u><u><span lang="PL">I</span></u><u> </u><u><span lang="PL">Kongres</span></u><u><span lang="SR-CYR">“.</span></u><u></u></p> <p class="x_MsoNormal"><span lang="SR-CYR">Molimo Vas da za u</span>č<span lang="SR-CYR">e</span>šć<span lang="SR-CYR">e na ov</span><span lang="SR">om</span><span lang="SR-CYR"> skup</span><span lang="SR">u</span><span lang="SR-CYR">, blagovremeno prijavite <b>ime, prezime i broj licence</b>, na broj telefona </span>2682-984.<span lang="SL">Potvrdu o učešću dobijaju svi učesnici sa plaćenom kotizacijom, koji su se registrovali.</span></p>